Komuna e Podujevës ka hapur konkurs për plotësimin e 7 vendeve të punës në shkolla të ndryshme të qytetit, njofton Llapi.info.

Më poshtë ndiqni konkursin e plotë:

K O N K U R S – PER PLOTESIMIN E VENDEVE TE PUNES.

Pozita: Punetor teknik – pastrues,

Lloji i vendit te punes: Me afat te pacaktuar, me orar te plote,

Numri i pozitave: nje (1) ekzekutues .

Vendi i punes:

Nje (1) punetor teknik – pastrues ne gjimnazin “Aleksander Xhuvani” Podujeve,
Nje (1) punetor teknik – pastrues ne SHMLT “Fan S Noli” Podujeve,
Nje (1) punetor teknik – pastrues ne shfmu “Jetullah Gashi” Doberdol,
Nje (1) punetor teknik – pastrues ne shfmu “Drita” Lup9 i Eperm,
Nje (1) punetor teknik – pastrues ne shfmu “Sheqe Mirofci” Shtedim ,
Nje (1) punetor teknik – pastrues ne shfmu “Kadri Kadriu” Llaushe,
Nje (1) punetor teknik – pastrues ne shfmu “Luigj Gurakuqi” Batllave

Detyrat kryesore te punes:

Te pastroje dhe mirembaje te gjitha ambientet e shkolles , te mirembaje siperfaqet e gjelberuara te shkolles;
Te ruaje mire pasurine e institucionit edukativo-arsimore dhe ta perdore ate me kujdes;
Te identifikoje, te evidentoje , te llogarise dhe te planifikoje ne afate periodike, te caktuara nga drejtori , shpenzimet qe krijohen me amortizimin ose harxhimin e mjeteve te punes;
Te mirembaje objektin, te kujdeset per shpenzimet e lendeve djegese, ruajtjen e pajisjeve per mirembajtje te higjienes dhe, sipas nevojes, t’ia prezantoje drejtorit planifikimin e pergjithshem te shpenzimeve te institucionit edukativo-arsimor per 9eshtjen e higjienes ;
Te perkujdeset per sanimin , mirembajtjen e inventarit te shkolles dhe per sanimin e prishjeve teknike ne objektin e shkolles ;
Kryen edhe detyra te tjera, te caktuara nga drejtori i shkolles.

  1. KUSHTET:

Te jene shtetas te Republikes se Kosoves,
Te kene te kryer arsimin bazik.
II. Kandidatet duhet t’i dorezojne keto dokumente:

Formulari i aplikimit (i cili merret dhe dorezohet ne qendren per sherbime te qytetareve , zyra e komunes nr. 14),
Certifikata e lindjes,
Dokumentin personal – leternjoftimi ose pasaporta (kopje),
Deshmi mbi kualifikimin,
Deshmi qe nuk jeni i ndjekur penalisht,
Certifikaten e mjekut (vetem kandidatet te cilet pranohen ne marredhenie pune, pra pas publikimit te rezultateve) .
• Sqarim shtese:

lnformatat e dhena ne aplikacion konsiderohen te vlefshme vetem nese deshmohen me dokumente ,

Ne interviste ftohen kandidatet qe i plotesojne kriteret e konkursit,

lntervista me kandidate per punetor teknik mbahet ne SHFMU “Shaban Shala” ne Podujeve, sipas orarit te intervistimit i cili do te publikohet me kohe ne tabelen e shpalljeve te Komunes se Podujeves (ne hyrje te objektit te komunes),

Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen, ndersa aplikacionet e mangeta refuzohen ,

Dokumentet nuk kthehen.

  • Afati i konkursit:

Konkursi mbetet i hapur 15 dite kalendarike nga dita e shpalljes se konkursit ne mjetet e informimit publik, ne tabelen e shpalljeve te objektit te komunes dhe ne ueb-faqen e Komunes se Podujeves: http://kk .rks-gov.net/podujeve , gjegjesisht deri me daten 31.03.2018